وثاق ثنایی:: ارتباط با الماس ::
[ وثاق ثنایی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: فاطمه سلیمانی میگونی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: شرکت تانا انرژی :::: سید طه هاشمی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: حسین رفیعی :::: سید محمد علی ابطحی ::