وثاق ثنایی:: ارتباط با الماس ::
[ وثاق ثنایی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: الهه کولایی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شهرام بصیری :::: ارس شیخی :::: وثاق ثنایی :::: فاطمه برزگر :::: ابوالفضل قائمی ::