نیما حقار:: ارتباط با الماس ::
[ نیما حقار ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: باشگاه نفت و نیرو :::: مسعود حجت :::: مهسا آبومگر :::: ایرج حیدری :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: فخری میرشجاعی :::: مریم شمس ::