نیما حقار:: ارتباط با الماس ::
[ نیما حقار ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: باشگاه نفت و نیرو :::: ابوالفضل قائمی :::: سید عیسی هاشمی :::: احمد خراسانی زاده :::: فخری میرشجاعی :::: ایرج حیدری :::: وثاق ثنایی ::