پیام شمس:: ارتباط با الماس ::
[ پیام شمس ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: حبیب اله بیطرف :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: باشگاه نفت و نیرو :::: بهزاد محقق حضرتی :::: سید عیسی هاشمی :::: شهرام نجف تومرائی :::: احمد خراسانی زاده ::