مریم شمس:: ارتباط با الماس ::
[ مریم شمس ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: بهزاد محقق حضرتی :::: محمود آستانه :::: افشین طاهری :::: داریوش رفیعی :::: مهسا آبومگر :::: نیما حقار :::: مهسا آبومگر :::: قاسم مسعودی ::