کیانوش ایمانی:: ارتباط با الماس ::
[ کیانوش ایمانی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: افشین طاهری :::: شهرام نجف تومرائی :::: فخری میرشجاعی :::: وثاق ثنایی :::: سپهر بیرجندیان :::: محسن امین زاده :::: سمیه شاهرخی :::: حسین رفیعی ::