کیانوش ایمانی:: ارتباط با الماس ::
[ کیانوش ایمانی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید عیسی هاشمی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: سمیه شاهرخی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: نصرت اله سیفی :::: مهناز مظاهری اسدی :::: محسن خلیلی عراقی :::: سجاد عبادی ::