کیانوش ایمانی:: ارتباط با الماس ::
[ کیانوش ایمانی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد حسن پنجه شاهی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: سید محمد هاشمی :::: نیما حقار :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: محمدرضا بهزادیان :::: ایرج حیدری :::: نیما حقار ::