امین حاج رسولیها:: ارتباط با الماس ::
[ امین حاج رسولیها ]
سوابق شغلی :
- مشاور وزير نيرو
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: فخری میرشجاعی :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: مریم شمس :::: ایرج حیدری :::: مهسا آبومگر :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: فریبا ابتهاج ::