امین حاج رسولیها:: ارتباط با الماس ::
[ امین حاج رسولیها ]
سوابق شغلی :
- مشاور وزير نيرو
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد نهاوندیان :::: بهزاد محقق حضرتی :::: فخری میرشجاعی :::: شرکت تانا انرژی :::: سید محمد هاشمی :::: مریم طهماسبی :::: مریم عبادی :::: محسن خلیلی عراقی ::