امین حاج رسولیها:: ارتباط با الماس ::
[ امین حاج رسولیها ]
سوابق شغلی :
- مشاور وزير نيرو
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمود آستانه :::: ریاض عافیت پور :::: مریم شمس :::: محسن امین زاده :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: سپهر بیرجندیان :::: بدیع اقدسی :::: باشگاه نفت و نیرو ::