داریوش رفیعی:: ارتباط با الماس ::
[ داریوش رفیعی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل حسن بیگی :::: سید عیسی هاشمی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: سید حمید کلانتری :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: سید محمد علی ابطحی :::: ابوالقاسم حسنی :::: شرکت تانا انرژی ::