داریوش رفیعی:: ارتباط با الماس ::
[ داریوش رفیعی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: فاطمه برزگر :::: نوشین احمدی خراسانی :::: ریاض عافیت پور :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: فریبا ابتهاج :::: رضوان طاهری :::: محمد ایروانی :::: نصرت اله سیفی ::