ایرج حیدری:: ارتباط با الماس ::
[ ایرج حیدری ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شمیم کنعانی :::: مهناز مظاهری اسدی :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: محسن خلیلی عراقی :::: شرکت انرژی دانا :::: حسین رفیعی :::: شرکت انرژی دانا :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی ::