ایرج حیدری:: ارتباط با الماس ::
[ ایرج حیدری ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: حمید کاتب پور شهیدی :::: سید محمد هاشمی :::: مهسا آبومگر :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: مسعود حجت :::: معصومه ابتکار :::: ندیم احمدیه :::: فخری میرشجاعی ::