افشین طاهری:: ارتباط با الماس ::
[ افشین طاهری ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید طه هاشمی :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: بدیع اقدسی :::: رحیم عبادی :::: وثاق ثنایی :::: ادیب ثنایی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: ادیب ثنایی ::