افشین طاهری:: ارتباط با الماس ::
[ افشین طاهری ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: اردشیر فتحی نژاد :::: مهناز مظاهری اسدی :::: محمدرضا بهزادیان :::: ساناز حکیمی فرد :::: کمال تبریزی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: محسن امین زاده ::