رضا کاتبیان:: ارتباط با الماس ::
[ رضا کاتبیان ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: افشین طاهری :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: محمد ایروانی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: رضوان طاهری :::: ابوالفضل قائمی :::: ساناز حکیمی فرد :::: شهرام بصیری ::