حمید کاتب پور شهیدی:: ارتباط با الماس ::
[ حمید کاتب پور شهیدی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: رضا کاتبیان :::: حبیب اله بیطرف :::: داریوش رفیعی :::: رضا کاتبیان :::: زهرا شجاعی :::: سید محمد هاشمی :::: شمیم کنعانی :::: بهزاد محقق حضرتی ::