حمید کاتب پور شهیدی:: ارتباط با الماس ::
[ حمید کاتب پور شهیدی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: حسین رفیعی :::: نصرت اله سیفی :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: قاسم مسعودی :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: ارس شیخی :::: محسن خلیلی عراقی :::: فاطمه برزگر ::