حمید کاتب پور شهیدی:: ارتباط با الماس ::
[ حمید کاتب پور شهیدی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شهرام بصیری :::: الهه کولایی :::: سید عیسی هاشمی :::: احمد خراسانی زاده :::: احمد خراسانی زاده :::: سید عیسی هاشمی :::: مهناز مظاهری اسدی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان ::