منصور امینی:: ارتباط با الماس ::
[ منصور امینی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: حمید کاتب پور شهیدی :::: سمیه شاهرخی :::: رحیم عبادی :::: بهجت کاری پایهان :::: بهجت کاری پایهان :::: سپهر بیرجندیان :::: نیما حقار :::: مریم شمس ::