منصور امینی:: ارتباط با الماس ::
[ منصور امینی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمدرضا بهزادیان :::: منصور امینی :::: حبیب اله بیطرف :::: شرکت انرژی دانا :::: الماس :::: مهناز مظاهری اسدی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: سپهر بیرجندیان ::