منصور امینی:: ارتباط با الماس ::
[ منصور امینی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت تانا انرژی :::: ساناز حکیمی فرد :::: رحیم عبادی :::: سید محمد علی ابطحی :::: شهرام بصیری :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: عبدالرضا فروغی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان ::