حبیب اله بیطرف:: ارتباط با الماس ::
[ حبیب اله بیطرف ]
سوابق شغلی :
- استاندار یزد
- معاون پژوهشی وزارت نیرو
- وزیر نیرو
- معاون امور مهندسی ، پژوهشی و فناوری وزارت نفت
- رئیس سازمان نظام مهندسی تهران
- رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد نهاوندیان :::: ارس شیخی :::: قاسم مسعودی :::: محسن خلیلی عراقی :::: امیر رفیع زاده :::: نوشین احمدی خراسانی :::: ریاض عافیت پور :::: سید طه هاشمی ::