حسن مقیمی اسفندیاری:: ارتباط با الماس ::
[ حسن مقیمی اسفندیاری ]
سوابق شغلی :
- عضو موظف هیات مدیره گروه اقتصادی آرمان
- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و ساختمان تجارت
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل قائمی :::: شهرام نجف تومرائی :::: نصرت اله سیفی :::: مهسا آبومگر :::: نصرت اله سیفی :::: محمود آستانه :::: رحیم عبادی :::: کمال تبریزی ::