حسن مقیمی اسفندیاری:: ارتباط با الماس ::
[ حسن مقیمی اسفندیاری ]
سوابق شغلی :
- عضو موظف هیات مدیره گروه اقتصادی آرمان
- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و ساختمان تجارت
:: سایر اعضای الماس ::
:: ادیب ثنایی :::: الهه کولایی :::: محمود آستانه :::: محمد نهاوندیان :::: فخری میرشجاعی :::: الماس :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: سید طه هاشمی ::