حسن مقیمی اسفندیاری:: ارتباط با الماس ::
[ حسن مقیمی اسفندیاری ]
سوابق شغلی :
- عضو موظف هیات مدیره گروه اقتصادی آرمان
- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و ساختمان تجارت
:: سایر اعضای الماس ::
:: فاطمه برزگر :::: بدیع اقدسی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: فریبا ابتهاج :::: ریاض عافیت پور :::: فاطمه برزگر :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شرکت انرژی دانا ::