بهجت کاری پایهان:: ارتباط با الماس ::
[ بهجت کاری پایهان ]
تحصیلات :
- کارشناسی مهندسی نفت
- کارشناسی مهندسی شیمی ( صنایع پتروشیمی )
- کارشناسی ارشد مهندسی مخزن

:: سایر اعضای الماس ::
:: معصومه ابتکار :::: بدیع اقدسی :::: شرکت تانا انرژی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: سمیه شاهرخی :::: پیام شمس :::: محمد ایروانی :::: مسعود حجت ::