بهجت کاری پایهان:: ارتباط با الماس ::
[ بهجت کاری پایهان ]
تحصیلات :
- کارشناسی مهندسی نفت
- کارشناسی مهندسی شیمی ( صنایع پتروشیمی )
- کارشناسی ارشد مهندسی مخزن

:: سایر اعضای الماس ::
:: سید طه هاشمی :::: شهرام نجف تومرائی :::: مهسا آبومگر :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: مسعود حجت :::: محمود آستانه :::: محمدرضا بهزادیان :::: مریم شمس ::