فخری میرشجاعی:: ارتباط با الماس ::
[ فخری میرشجاعی ]
سوابق شغلی :
- رئیس دایره اجتماعی ، بانک مرکزی
:: سایر اعضای الماس ::
:: احمد خراسانی زاده :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: معصومه ابتکار :::: مریم طهماسبی :::: زهرا شجاعی :::: شهیندخت مولاوردی :::: ابوالقاسم حسنی ::