فخری میرشجاعی:: ارتباط با الماس ::
[ فخری میرشجاعی ]
سوابق شغلی :
- رئیس دایره اجتماعی ، بانک مرکزی
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: مریم شمس :::: سید محمد هاشمی :::: پیام شمس :::: رحیم عبادی :::: مریم طهماسبی :::: سید محمد هاشمی :::: الهه کولایی ::