الماس:: ارتباط با الماس ::
[ الماس ]
با ارسال یک پیام به الماس بپوندید.
:: سایر اعضای الماس ::
:: مهسا آبومگر :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: امیر رفیع زاده :::: پیام شمس :::: سید محمد هاشمی :::: امین حاج رسولیها :::: حبیب اله بیطرف :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس ::