الماس:: ارتباط با الماس ::
[ الماس ]
با ارسال یک پیام به الماس بپوندید.
:: سایر اعضای الماس ::
:: فاطمه برزگر :::: سید طه هاشمی :::: نصرت اله سیفی :::: بدیع اقدسی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شهیندخت مولاوردی :::: قاسم مسعودی :::: سید محمد هاشمی ::